Madde 33 – Yürütme

(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.